نمایشگر یک مطلب

مرکز غربالگری و درمان بیماریهای حاد تنفسی(منتخب کووید-19) معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی خمین واقع در خیابان آیت الله سعیدی کوچه پیمان میباشد.

شماره تماس:08646222625