طرح واکسیناسیون تکمیلی فلج اطفال

طرح واکسیناسیون تکمیلی فلج اطفال

طرح واکسیناسیون تکمیلی فلج اطفال
طرح واکسیناسیون تکمیلی فلج اطفال

 

والدین محترم جهت انجام واکسیناسیون تکمیلی فلج اطفال فرزند دلبندتان که تاریخ تولد آن

95/1/1 لغایت 97/2/16

می باشد تا پایان بهمن ماه 1397 به نزدیکترین مرکز بهداشتی درمانی محل سکونت خود مراجعه نمایید.

آدرس کوتاه :