رئیس  گروه گسترش شبکه های بهداشتی درمانی

آقای هادی محمدی

کارشناس بهداشت عمومی

تلفن: 08646223985

 

کارشناس طرح هماهنگی گسترش شبکه های بهداشتی درمانی

آقای مرتضی پیرامون

کارشناس بهداشت عمومی

تلفن :08646223985