معاون فنی

 

دکتر مریم السادات شجاعی 

معاون فنی معانت بهداشتی

سوابق علمی و اجرایی

پزشک عمومی پذیرفته شده سال 1371و فارغ التحصیل سال 1378 از دانشگاه علوم پزشکی اراک

سوابق فعالیت:

 به مدت 4 ماه در درمانگاه شهید مصطفی خمینی خدمات طرح

13 ماه پزشک  ومسوول مرکز خدمات جامع سلامت روستایی فرنق خدمات طرح

استخدام تیرماه 1380 شبکه بهداشت شهرستان خمین

4 سال پزشک ومسوول مرکز خدملت جامع سلامت روستایی  رباطمراد

وچندین سال فعالیت به عنوان پزشک ومسوول مرکز در مراکز خدمات جامع سلامت شهری شماره 3 ومرکز خدمات جامع سلامت شهری وروستایی شماره4 وشماره 1 ومرکز خدمات جامع سلامت شهری شماره 2 ونیز در مراکز خدمات جامع سلامت روستایی خلیل آباد چهار چشمه و... با توجه به نیاززمانی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان

فعالیت بعنوان پزشک  ومسوول مرکزشهری شماره2 وتایید آزمایشات هنگام ازدواج

فعالیت به عنوان پزشک در معاینات دانش آموزان پایگاههای سنجش جهت ورود به پایه اول دبستان ونیز معاینات پایه های چهارم هفتم ودهم چندین سال متوالی

فعالیت در معاینات  پزشکی بدو ورود دانشجویان

فعالیت به عنوا ن پزشک مرکز خونگیری در سال1386 ونیز در سه سال اخیر وحال حاضر

فعالیت در بخش خصوصی با تاسیس مطب از سال 1379 لغایت 1391 در شهرستان خمین

عضویت درسازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران وسازمان نظام پزشکی شهرستان خمین

عضویت در بسیج جامعه پزشکی از سال 1380

عضو هیات مدیره نظام پزشکی شهرستان به مدت 4 سال

رئیس هیات بدوی انتظامی شهرستان خمین به مدت 4 سال

عضو هیات اجرایی انتخابات نظام پزشکی شهرستان دو دوره

کسب  مجوز MMTویژه پزشک مسئول ودرمانگرمراکز درمان سوءمصرف مواد  درسال 91

پزشک مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری معاونت بهداشتی

پزشک معتمد دانشکده علوم پزشکی شهرستان

از آبانماه 1395 معاون فنی معاونت بهداشتی