دکتر معصومه رضایی منش

سرپرست معاونت بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت خمین