نمایشگر یک مطلب

مرکز جامع سلامت شماره2

خیابان شریعتی نرسیده به پارک شهید بهشتی46229227
 
مرکز جامع سلامت شماره3
انتهای بلوار شهید صدوقی به سمت شهرک46333680
 
پایگاه سلامت احمدآباد
احمد آباد 12 متری شهید شیخی46486403
 
پایگاه سلامت عباس آباد
خیابان قیام.کوچه قیام 10      46243749
 
پایگاه سلامت مرتضوی
بلوار بهشتی کوچه فضیلت بسمت سردار جنگل    46335091
 
پایگاه سلامت شهرک
شهرک معلم روبروی کلانتری09045824002