دوره آموزشی استئوپورز مورخ 97/7/25

دوره آموزشی استئوپورز مورخ 97/7/25

دوره آموزشی استئوپورز مورخ 97/7/25

دوره آموزشی استئوپورز جهت گروه هدف پزشکان متخصص داخلی ، جراحی عمومی ، جراحی ارتوپدی ، پزشکان عمومی ،کارشناسان و کاردان بهداشت محیط و حرفه ای

زمان :  97/7/25 ساعت 8.30

مکان : سالن  اجتماعات معاونت بهداشتی

جهت ثبت نام کلیک کنید