حضور مردم در انتخابات یک ضرورت برای ساخت ایران قوی است

حضور مردم در انتخابات یک ضرورت برای ساخت ایران قوی است

حضور مردم در انتخابات یک ضرورت برای ساخت ایران قوی است
حضور مردم در انتخابات یک ضرورت برای ساخت ایران قوی است